توضیحات

تهیه شده از عسل طبیعی و پودر گیاه هیبیسکاس

کاهش دهنده فشار خون و خنک کننده