توضیحات

ترکیب عسل طبیعی و دارچین و به لیمو

که علاوه بر نشاط آور بودن سبب کاهش قند خون نیز می شود . این ولرم نوش آفردیت نیز می باشد